By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
България, София 1000, ул. "Г.С.Раковски" Nо 99, ет.7 офис 18
Понеделник - Петък 9:00 - 17:00

Начало

ХОЛДИНГ КООП-ЮГ АД е вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лице с нестопанска цел при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 121659072. Дружеството е със седалище гр. София и адрес на управление: гр. София - 1000, район Оборище, ул. „Г. С. Раковски“ 99.

ХОЛДИНГ КООП-ЮГ АД е с вписан капитал в размер на 5 570 124 лв., който е разделен на 2 785 062 броя акции с номонална стойност 2 лв. всяка една. Акциите от капитала на дружеството са безналични поименни и с право на глас като всички издадени акции на дружеството са от един клас - обикновени (непривилегировани) дават еднакви права на акционерите, а именно - право на един глас в общото събрание а акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. 

Предмет на дейност:
ПPИДOБИBAHE, УПPABЛEHИE, OЦEHKA И ПPOДAЖБA HA УЧACTИЯ B БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ДPУЖECTBA; ПPИДOБИBAHE, OЦEHKA И ПPOДAЖБA HA ПATEHTИ, OTCTЪПBAHE HA ЛИЦEHЗИИ ЗA ИЗПOЛЗBAHE HA ПATEHTИ HA ДPУЖECTBA, B KOИTO XOЛДИHГOBOTO ДPУЖECTBO УЧACTBA; ФИHAHCИPAHE HA ДPУЖECTBA, B KOИTO XOЛДИHГOBOTO ДPУЖECTBO УЧACTBA; ПPEДOCTABЯHE HA ЗAEMИ HA ДPУЖECTBA, B KOИTO ДPУЖECTBOTO ИMA ПPAKO УЧACTИE ИЛИ ГИ KOHTPOЛИPA; ИЗBЪPШBAHE HA BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA.

ХОЛДИНГ КООП-ЮГ АД е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на цени книжа и акциите му се търгуват на „Българска фондова борса“ АД. Дружеството разкрива на обществеността информация за финансовото си състояние и следващата се по закон информация чрез изпращането ѝ до регулатора Комисия по финансов надзор,  до „Българска фондова борса“ АД и чрез публикуване в интегрираната информационна система на борсата „x3 news“, съгласно сключен договор със "Сервиз финансови пазари" ЕООД.

 

Related Articles

  • Общи събрания

  • За нас

  • За инвеститори