By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
България, София 1000, ул. "Г.С.Раковски" Nо 99, ет.7 офис 18
Понеделник - Петък 9:00 - 17:00

Документи

Устав
Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА
Правила за работа на СД
Правила за работа на одитния комитет
Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите (приета от ОСА 14.6.2021 г.)
Политика за многообразие
Етичен кодекс/кодекс за корпоративно управление

Related Articles

  • Общи събрания

  • Начало

  • За нас