By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
България, София 1000, ул. "Г.С.Раковски" Nо 99, ет.7 офис 18
Понеделник - Петък 9:00 - 17:00

Система на управление

Дружеството се управлява от Съвет на директорите, избирани и освобождавани от Общото събрание на акционерите. Членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър.

Съвета на директорите, се състои от трима членове, както следва:

Бисер Лазов,
Кооперация ЦКС,
Георги Георгиев.
Мандат: до 20.01.2025 г.;

Одитен комитет:
Еленка Маринова,
Георги Георгиев,
Иво Манчев.

Мандат: до 31.12.2023 г

Related Articles

  • Общи събрания

  • Начало

  • За нас